معرفی

مشخصات فردی

علیرضا هادی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   هادی

پست الکترونیکی : ar_hadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه الکترونیک، 84 تا 86عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن مخترعین کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

کارشناسان رسمی ماده 187 قوه قضائیهتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق- الکترونیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه الکترونبک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا هادی
علیرضا هادی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه الکترونبک
مرتبه علمی :
    استادیار
^